do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

OkiemMaluszka.pl

opublikowano dnia 01.01.2023

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, będący jednocześnie regulaminem, w myśl art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określa ogólne warunki zawierania Umów sprzedaży i  świadczenia usług sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego OkiemMaluszka.pl przez:

KAMAR Mariusz Kalwarczyk
Chłopickiego 46
05-080 Izabelin C
NIP: 1181792694
REGON: 366768223
tel. 508647721
adres email: sklep@okiemmaluszka.pl

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony sklepu OkiemMaluszka.pl, pobrać go lub dokonać jego wydruku.

§2
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu OkiemMaluszka.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w OkiemMaluszka.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści email zawierających informacje o nowościach produktowych i promocjach w Sklepie OkiemMaluszka.pl.

Konto Klienta – oznacza indywidualną nazwę (login) i hasło podane przez Klienta, pozwalający na zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie OkiemMaluszka.pl.

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: OkiemMaluszka.pl

Sprzedawca – KAMAR Mariusz Kalwarczyk, Chłopickiego 46 05-080 Izabelin C, NIP: 1181792694 REGON: 366768223.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§3
Zasady korzystania ze Sklepu OkiemMaluszka.pl

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu, przede wszystkim następujące Usługi elektroniczne:

a. Formularz zamówienia
b. Konto Klienta w Sklepie
c. Formularz kontaktowy
d. Newsletter

Usługi te świadczone są nieodpłatnie.

2.  Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej dotyczącej prowadzenia Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji klienta na czas nieoznaczony. Konto Klienta dostępne jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, zostanie ono usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny dostępny na stronie OkiemMaluszka.pl. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje Newsletter drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu. 

4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: sklep@okiemmaluszka.pl, lub pisemnie na adres:

KAMAR Mariusz Kalwarczyk
Chłopickiego 46
05-080 Izabelin C

5.  Warunkiem korzystania z usług Sklepu, w tym zawarcia umowy sprzedaży, jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez klienta przed zamówieniem lub w toku składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Klient powinien podawać dane według jego wiedzy zgodne ze stanem faktycznym.

8. Klient powinien korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§4
Zamówienia

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową OkiemMaluszka.pl i dodać wybrane towary do koszyka poprzez dostępny na stronie formularz zamówienia.  

2. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych również w zakresie wyboru Towaru. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

3. Klient zobaczy także podsumowanie złożonego zamówienia zawierające między innymi listę wybranych towarów, wraz z ich ceną oraz wszystkie dodatkowe koszty.

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie obowiązkowych danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty ( „Zamawiam i płacę”).

5. Świadczona Usługa Formularz Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą zaprzestania składania Zamówienia.

6. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowaniu. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnianego poprzez Sklep.

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.

8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§5
Ceny i formy płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie sklepu w zakładce „Koszt dostawy”.

2. Klient ma możliwość opłacenia zamówienia korzystając ze sposobów płatności określonych w zakładce „Formy płatności”.

3. Ceny przesyłek określone są w zakładce „Koszt dostawy” i są widoczne w chwili składania zamówienia.

4. W przypadku wybrania sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

5. Dla Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6. Jeżeli płatność za zamówienie nie zostanie uregulowana w przeciągu 7 dni od jego złożenia - zamówienie zostanie anulowane.

§6
Wysyłka  i dostawa towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze.

4. Dostawa Produktów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagają odrębnego ustalenia szczegółów ze Sprzedawcą.

5. Wysyłki zamówionych produktów realizowane są w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. W przypadku nieodebrania przesyłki a pobraniem, sklep ma prawo dochodzić uregulowania należności za koszty wysyłki oraz zwrotu do nadawcy nieodebranej przesyłki.

§7
Reklamacje

1. Wszelkie przypadki niezgodności towaru z umową, wraz z ich opisem,  należy kierować na adres e-mail: sklep@okiemmaluszka.pl, lub pisemnie na adres:

KAMAR Mariusz Kalwarczyk
Ul. Poznańska 281
05-850 Ołtarzew

W celu zgłoszenia można skorzystać z naszego formularza.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§8
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru.  Aby skorzystać z tego prawa, konsument musi poinformować Sklep: OkiemMaluszka.pl, KAMAR Mariusz Kalwarczyk, Chłopickiego 46 05-080 Izabelin C, sklep@okiemmaluszka.pl, o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza jednak nie jest to obowiązkowe.

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. 

3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu do Sklepu ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwróci konsumentowi zapłaconą za zakupiony towar kwotę wraz z kosztami dostawy,(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia towaru  innego  niż  najtańszy  zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla niego z żadnym dodatkowym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Klienta lub Sprzedawcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych w czasie trwania umowy.

10. Niezależnie od powyższych postanowień, zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia.

§9
Zbieranie Opinii

1. Konsument ma możliwość dokonania oceny produktu na karcie produktu. Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

2. Sklep korzysta z opinii zbieranych przez moduł Getreview.pl dostarczany przez Refericon sp. z o.o. Wielka 18/12 Poznań. Opinie te są zweryfikowane i pochodzą od klientów, którzy dokonali zakupu w naszym sklepie i otrzymali indywidualny formularz oceny po realizacji zamówienia.

§10
Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są dobrowolnie, na potrzeby realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwia złożenie zamówienia lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym Newslettera.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§11
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§12
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu lub podczas procesu Rejestracji, na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym w szczególności, przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium